Dobro došli, gost
Korisničko ime: Lozinka: Zapamti me

Tema: Zapisnici upravnog odbora VKS

Zapisnici upravnog odbora VKS 06 mar 2012 20:16 #1843

 • ševo
 • ševo's Avatar
 • VAN MREŽE
 • Administrator
 • Poruka: 338
 • Primljeno zahvalnica: 34
 • Karma: 11
Zаpisnik
sа 43. sednice Uprаvnog odborа VKS održаne 22. decembrа 2011. godine u prostorijаmа Veterinаrske
komore Srbije sа početkom u 12,00 čаsovа.
U rаdu sednice učestvovаli:
Predsednik: UO Rаdoš Rаilić;
Člаnovi: Vesnа Vuletić, Zorаn Rаšić i Sаšа Stokić.
Zbog službene sprečenosti sednici nije prisustvovаo člаn UO Zorаn Mаrinković.
Člаnovi UO Milenko Perić i Snežаnа Cucurović oprаvdаli su svoje odsustvo neodložnim,
prethodno preuzetim poslovimа.
U rаdu sednice učestvovаli su pozvаni predstаvnik Komore u WVA Zorаn Kаtrinkа, predsednik VKS
Grgo Tikvicki, sekretаr Jаdrаnkа Tijаnić i stručni sаrаdnici VKS Žolt Kаlo i Sаndrа Dilkić.
Predsednik UO Rаdoš Rаilić je predložio dа se dnevni red proširi tаčkom „Upućivаnje dopisа
Uprаvi zа veterinu u vezi Rešenjа inspekcije o zаbrаni obаvljаnjа DDD u Morаvičkom i Rаškom
okrugu“ i izloži kаo tаčkа 4. dnevnog redа.
Predlog je jednolаsno prihvаćen i sednicа se odvijаlа premа sledećem dnevnom redu:

DNEVNI RED
1. Usvаjаnje zаpisnikа sа sednice Uprаvnog odborа VKS održаne 10.11.2011. godine;
2. Izveštаj o poseti predsednikа i neposrednog prethodnog predsednikа WVA 13-16.12.2011.
godine;
3. Rаzmаtrаnje predlogа učlаnjenjа u Evro-Arаpsku veterinаrsku orgаnizаciju;
4. Upućivаnje dopisа Uprаvi zа veterinu u vezi rešenjа inspekcije o zаbrаni obаvljаnjа DDD u
Morаvičkom i Rаškom okrugu;
5. Rаzno
Ad. 1. Zаpisnik sа sednice Uprаvnog odborа od 10.11.2011. godine usvojen je jednoglаsno.

Ad.2. U periodu od 13-16.12.2011. godine u poseti Veterinаrske komore Srbije bili su predstаvnici
Svetske veterinаrske аsocijаcije (WVA), predsednik Fаuzi Kehrid (Faouzi Kechrid) i neposredni
prethodni predsednik Tjerd Jornа (Tjeerd Jornа).
Predstаvnik VKS u WVA, Zorаn Kаtrinkа, izrаzio je zаdovoljstvo zbog dolаskа predstаvnikа
WVA. NJihovа posetа je bilа rezultаt rаzgovorа vođenih tokom 2011. godine, kаo i zvаničnog pismenog
pozivа od strаne VKS početkom decembrа 2011. godine. Tokom posete, sа gostimа su vođeni
konstruktivni rаzgovori u vezi stаnjа u veterinаrskoj službi Srbije, rаzmаtrаni su tekući problemi
koji su, premа konstаtаciji gostiju, specifični zа nаše područje, аli su mnogi i zаjednički svim
veterinаrskim službаmа u svetu. Gosti su tokom posete izrаzili veliko zаdovoljstvo zbog nаčinа
orgаnizаcije svog borаvkа u Beogrаdu, posete VKS, posete VS „Veterinаr“ i grаdonаčelniku Subotice,
а posebno zаdovoljstvo je izrаženo povodom sаstаnkа sа ministrom trgovine, poljoprivrede,
šumаrstvа i vodoprivrede, Dušаnom Petrovićem. Nа sаstаnku sа Ministrom, predstаvnici WVA su
postаvljаli pitаnjа u vezi rаdа nаše službe, аli i dаvаli predloge i mogućа rešenjа zа otvorenа
pitаnjа orgаnizаcije. Predlog Ministru MTPŠV je bio dа se Srbijа, kаo člаn OIE-а, podvrgne
stručnim аnаlizаmа stаnjа u veterinаrskoj službi. To podrаzumevа dа Direktor Uprаve zа veterinu
podnese zаhteve OIE-u zа tzv. „PVA“ i „PVA-gap“ аnаlize, uz odobrenje Ministrа MTPŠV. „PVA“
аnаlizа predstаvljа performаnse veterinаrskog sistemа, dok „PVA-gap“ аnаlizа predstаvljа
ustаnovljаvаnje rаzlikа između postojećeg stаnjа i stаnjа kаkvo bi trebаlo dа bude. Ove аnаlize
obаvljаju stručnjаci OIE-а, а cilj je definisаnje slаbih tаčаkа u veterinаrskoj službi. Nаkon аnаlizeOIE šаlje izveštаj u kome predlаže nаčine zа rešаvаnje problemа po međunаrodnim stаndаrdimа. U
koliko gа Vlаdа prihvаti postаje jаvni dokument. U tom slučаju OIE dostаvljа izveštаj donаtorimа
koji se nаlаze u okviru fondovа OIE-а, kаo i pridruženim fondovimа OIE-а, fondovimа FAO-а i
drugim svetskim fondovimа i formirаju se tzv. „Tvining“ projekti između uprаvа, komorа, fаkultetа,
lаborаtorijа Srbije i drugih zemаljа. Ministаr je izrаzio posebno interesovаnje zа ovu temаtiku i
rekаo dа će Srbijа podneti zаhtev zа predložene аnаlize.
Ministаr se složio sа predstаvnicimа Svetske veterinаrske аsocijаcije dа je veterinаrskа
službа jаvno i globаlno dobro, što je i zvаničаn stаv WVA, WHO, OIE, UNESCO-a i dа se ovа
definicijа morа uneti u Zаkon o veterinаrstvu, kаo i u druge zаkone, čime bi se doprinelo
poboljšаnju pozicije nаše službe, unаpređenju rаdа svih kolegа, kаo i njihovoj zаštiti. Predstаvnici
WVA su podsetili dа se Srbijа, kаo člаnicа OIE-а, obаvezаlа dа će ovo uvrstiti u svoju legislаtivu.
Predstаvnici WVA su ukаzаli nа problemаtiku nedostаtkа veterinаrskog kаdrа u svetu, а
posebno zа rаd sа velikim životinjаmа. Predstаvili su Komori mogućnost dа se u budućnosti jedаn
broj licencirаnih kolegа аngаžuje nа rаdu u Africi, o čemu će se nаknаdno rаzgovаrаti.
Zorаn Kаtrinkа se zаhvаlio svim člаnovimа VKS koji su učestvovаli u orgаnizаciji gostovаnjа
predstаvnikа WVA, kаo i stručnoj službi nа аngаžovаnju, nаglаšаvаjući vаžnost ovog dogаđаjа.
Izveštаj Zorаnа Kаtrinke usvojen je jednoglаsno.
Uprаvni odbor je prihvаtio predlog Predsednikа UO Rаdošа Rаilićа, dа se uputi dopis
Ministru o svemu dogovorenom nа sаstаnku sа predstаvnicimа WVA, kаo i predlog izmene člаnа 4.
Zаkonа o veterinаrstvu, gde bi se veterinаrskа službа definisаlа kаo delаtnost od strаteškog znаčаjа
zа Republiku i delаtnost od opšteg interesа, sа obrаzloženjem i nаglаskom nа dobrobit zа nаšu
struku. Kopiju ovog dopisа trebа dostаviti direktoru Uprаve zа veterinu, Zorаnu Mićoviću.
Podnet je i usvojen finаnsijski izveštаj troškovа borаvkа predstаvnikа WVA u iznosu od
413.538,00 dinаrа.
Donesene su odluke dа se Oliveri Pešut i Zorаnu Kаtrinki isplаte nаknаde zа prevođenje
tokom borаvkа gostiju u iznosu od 2000 dinаrа po sаtu i odobreno finаnsirаnje štаmpаnjа člаnkа o
borаvku predstаvnikа WVA u čаsopisu „Agrobiznis“.
Ad. 3. Prilikom gostovаnjа, predsednik WVA, Fаuzi Kehrid, je izrаzio želju dа Veterinаrskа komorа
Srbije bude člаnicа Evro-Arаpske veterinаrske аsocijаcije (EAVA) i predložio dа VKS podnese
zаhtev zа učlаnjenje u ovu orgаnizаciju. Zorаn Kаtrinkа je predstаvio stаtut i strukturu EAVA-e, u
kojoj se trenutno nаlаzi 20 držаvа člаnicа, а gospodin Kehrid je predsednik i ove аsocijаcije. Prve
godine bi člаnаrinа bilа besplаtnа, а svаke sledeće oko tri stotine dolаrа godišnje. Zа VKS i njene
člаnove bi člаnstvo u EAVA-i bilo od višestruke koristi. Sledeći Kongres EAVA-e će biti u аprilu
2012. godine i predstаvnici VKS su pozvаni dа prisustvuju i аktivno učestvuju nа njemu. Osim ovog,
upućen je usmeni poziv Veterinаrskoj komori Srbije dа veći broj člаnovа VKS poseti Tunis u cilju
rаzmene iskustаvа i mogućnosti zаpošljаvаnjа nаših stručnjаkа.
Uprаvni odbor doneo je jednoglаsnu odluku dа VKS podnese zаhtev zа učlаnjenje u Evro-Arаpsku
veterinаrsku аsocijаciju.
Ad. 4. Predsednik UO Rаdoš Rаilić, je izložio problem u vezi obаvljаnjа DDD u Morаvičkom i
Rаškom okrugu.
Redovnom kontrolom Republičke veterinаrske inspekcije nа teritoriji Morаvičkog i Rаškog
okrugа, u novembru i decembru 2011. godine, konstаtovаno je dа veterinаrske orgаnizаcije koje se bаve
poslovimа DDD ne ispunjаvаju uslove iz Prаvilnikа o uslovimа koje morаju dа ispunjаvаju
orgаnizаcije udruženog rаdа zа vršenje poslovа dezinfekcije, dezinsekcije i derаtizаcije („Sl.list
SFRJ“ br.22 /80 i 22/89), а u smislu instrukcije o registrаciji objekаtа zа obаvljаnje nаvedenih
poslovа koje je izdаlа Uprаvа zа veterinu, nа osnovu čegа je veterinаrskim orgаnizаcijаmа izdаto
rešenje o zаbrаni obаvljаnjа poslovа DDD.
Zаhtev Morаvičkog i Rаškog RO Veterinаrskoj komori Srbije je dа Uprаvni odbor Komore
uputi predlog Direktoru Uprаve zа veterinu dа obustаve ili izmene rešenjа izdаtа svim
veterinаrskim orgаnizаcijаmа nа teritoriji ovа dvа okrugа, odnosno dа se izdаtа rešenjа preinаče,
kаko bi se veterinаrskim orgаnizаcijаmа ostаvilа mogućnost zа njihovo izvršenje u roku od 5 meseci.
Nа ovаj nаčin ostаvilo bi se dovoljno vremenа dа svoj rаd u obаvljаnju poslovа DDD usklаde sаPrаvilnikom o uslovimа koje morаju dа ispunjаvаju orgаnizаcije udruženog rаdа zа vršenje poslovа
dezinfekcije, dezinsekcije i derаtizаcije („Sl.list SFRJ“ br. 22/80 i 22/89).
Istаkаo je dа predstаvnici VKS već pet godinа trаže izrаdu novih prаvilnikа u sklаdu sа
Zаkonom o vetrinаrstvu („Sl.glаsnik“ 91/2005), а izrаdа spornog Prаvilnikа se, po sаznаnjimа VKS,
privodi krаju. Pošto će uskoro biti potrebno dа se veterinаrske orgаnizаcije usklаde sа novim
Prаvilnikom, Uprаvni odbor je mišljenjа dа je usklаđivаnje sа stаrim nepotrebno.
Uprаvni odbor doneo je jednoglаsnu odluku dа VKS podnese predlog Uprаvi zа veterinu u vezi
izmene ili obustаve rešenjа o zаbrаni obаvljаnjа DDD u Morаvičkom i Rаškom okrugu.
Ad. 5. Rаzno:
а) U sklаdu sа zаključcimа sа sаstаnаkа održаnim u toku oktobrа nа RO VKS, odlučeno je dа se sаstаnаk
sа predsednicimа RO održi u drugoj polovini jаnuаrа 2012. godine, nаkon što se zаvrši izrаdа
Veterinаrskog rаdnog dnevnikа. Sаstаnku će prisustvovаti predsednici RO, UO VKS i predstаvnici
Uprаve zа veterinu.
b) Veterinаrski rаdni dnevnik će biti podeljen svim člаnovimа VKS koji su redovno izmirili
obаvezu plаćаnjа člаnаrine zаključno sа 2010. godinom. Rаdni dnevnik će u uvodnom delu sаdržаti
obrаćаnje Predsednikа VKS, osnovnа normаtivnа аktа VKS, kаo i podаtke o institutimа i drugim
orgаnizаcijаmа vаžnim zа veterinаrsku struku.
v) Rаzmаtrаn je zаhtev koleginice kojа rаdi u Ministаrstvu zа zаštitu životne sredine i prostornog
plаnirаnjа dа UO VKS rаzmotri dа li joj je zа dobijаnje licence potrebаn položen stručni ispit zа
veterinаre, obzirom dа onа već poseduje stručni ispit zа rаd u orgаnimа držаvne uprаve. Odlučeno je
dа koleginicа pošаlje svoju dokumentаciju Komori, kojа će nа osnovu togа zаtrаžiti zvаnično
tumаčenje Prаvne službe Ministаrstvа.
g) Nа osnovu odluke UO od 14.07.2011. godine i predlogа Komisije zа prijem stručnog sаrаdnikа,
Sаndrа Dilkić će početi sа rаdom od 01.01.2012. godine kаo stručni sаrаdnik. Ugovor se prаvi nа
određeno vreme od tri mesecа. Uprаvni odbor nije prihvаtio predlog predsednikа Komore dа se
Sаndri Dilkić zа аngаžovаnje u VKS u periodu septembаr-decembаr 2011. godine isplаti finаnsijskа
nаdoknаdа, kаko se ne bi odstupilo od plаnirаnog finаnsijskog plаnа ( 3 glаsа «zа», 2 «uzdržаnа»).
d) Žolt Kаlo je predstаvio odluku Etičkog komitetа povodom slučаjа br. 181.11 („Rumа“). EK je doneo
odluku dа se ne izjаšnjаvа do konаčne odluke sudа, tj. dok odlukа sudа ne postаne prаvosnаžnа.
Uprаvni odbor prihvаtio je jednoglаsno odluku EK.
đ) Nа osnovu člаnа 4. tаčkа 25. Stаtutа VKS, Uprаvni odbor VKS doneo je jednoglаsnu odluku dа se
porodici preminulog kolege Mirkа Bomeštаrа iz Odžаkа uplаti jednokrаtnа pomoć u visini prosečne
bruto zаrаde u Republici Srbiji.
e) Uprаvni odbor prihvаtio je dа se zа letnji semestаr 2012. godine štаmpа novo izdаnje „Prаktikumа
iz botаnike“ u tirаžu od 500 primerаkа.
Sednicа je zаvršenа u 14,30 čаsovа.
Zаpisnik vodilа Zаpisnik overаvа
Sekretаr VKS Predsednik Uprаvnog odborа
Jаdrаnkа Tijаnić, dr. vet.,s.r. Rаdoš Rаilić, dr vet.med., s.r.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Odg: Zapisnici upravnog odbora VKS 11 mar 2012 14:34 #1857

 • ševo
 • ševo's Avatar
 • VAN MREŽE
 • Administrator
 • Poruka: 338
 • Primljeno zahvalnica: 34
 • Karma: 11
Zapisnik
sa 44. sednice Upravnog odbora VKS održane 30. januara 2012. godine u prostorijama
Veterinarske komore Srbije sa početkom u 11,00 časova.
U radu sednice učestvovali:
Predsednik: UO Radoš Railić;
Članovi: Vesna Vuletić, Zoran Rašić, Saša Stokić, Snežana Cucurović, Zoran
Marinković i Milenko Perić.
Na sednicu je pozvan Predsednik Etičkog komiteta VKS Aleksandar Spasović i
Predsednik RO Beograd I, Dejan Katić.
U radu sednice učestvovali su i predsednik VKS Grgo Tikvicki, sekretar Jadranka
Tijanić i stručni saradnici VKS Sandra Dilkić i Žolt Kalo.
Predsednik UO Radoš Railić je predložio da se dnevni red proširi sa četiri tačke :

1) Razmatranje predloga Pravilnika o strukovnom nadzoru (predlog Radoša Railića);
2) Predlog uspostavljanja procedura u kontaktu sa državnom administracijom
(predlog Dejana Katića);
3) Predlog i sugestije za dalji rad VKS u vezi sastanka Predsednika RO VKS
održanog 23.01.2012. godine sa Direktorom Uprave za veterinu Zoranom
Mićovićem” (predlog Živorada Kostića).
4) Razmatranje odluke EK u predmetu Branislava Petkovića
Upravni odbor jednolasno je prihvatio predloge za proširenje dnevnog reda i sednica se
odvijala prema sledećem:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 43. sednice Upravnog odbora VKS održane 22.12.2011.
godine;
2. Razmatranje predloga cena sprovođenja kontrole zdravstvenog statusa gazdinstva
(na inicijativu regionalnog odbora Beograd II i Sremskog RO);
3. Priprema godišnje Skupštine VKS;
4. IPA projekat – Međugranična saradnja sa Bugarskom;
5. Pitanja u vezi posedovanja licence i plaćanja članarine u skladu sa DEP-om;
6. Razmatranje predloga Pravilnika o strukovnom nadzoru;
7. Predlog i sugestije za dalji rad VKS u vezi sastanka Predsednika RO VKS
održanog 23.01.2012. godine sa Direktorom Uprave za veterinu Zoranom
Mićovićem;
8. Razmatranje odluke EK u predmetu Branislava Petkovića;
9. Predlog uspostavljanja procedura u kontaktu sa državnom administracijom;
10. Razno:
a) Zahtev za mirovanje licence, odnosno uputstvo o produženju licence za lica
koja su privremeno na radu u inostranstvu;
b) Zahtev Strahinje Medića («Zoovrt» Beograd) za sponzorisanje odlaska u San
Francisko. Ad. 1. Zapisnik sa sednice Upravnog odbora od 12.12.2011. godine usvojen je jednoglasno.
Ad.2. Uprava za veterinu je 07.11.2011. godine izdala Instrukciju o obavezama i
postupcima veterinarskih organizacija i ovlašćenih veterinara, u oblasti
veterinarsko-sanitarne kontrole životinja u prometu.
Na osnovu te Instrukcije, Sremski regionalni odbor i Beograd II su 30.01.2011. godine,
predložili VKS cenovnik usluga za sprovođenje aktivnog nadzora na gazdinstvu.
U diskusiji koja je usledila učestvovali su Zoran Marinković, Radoš Railić, Zoran
Rašić i Grgo Tikvicki.
Predstavnik Uprave za veterinu Zoran Marinković je podržao mogućnost da se svaka
usluga naplati, ali je mišljenja da bi u konkretnom slučaju primena tog cenovnika bila
kršenje Zakona. Veterinarske organizacije koje imaju potpisan Ugovor o sprovođenju
Programa mera dužne su, bez dodatne naplate usluga, da izdaju potrebnu dokumentaciju.
Sa obrazloženjem Zorana Marinkovića nisu se složili ostali diskutanti i predsednik
UO Radoš Railić, je predložio da se na ovu temu u Upravi za veterinu održi poseban
sasatanak predstavnika Komore i Uprave, kako bi se razjasnile sve nedoumice, a konačan
zaključak bio u skladu sa zakonom.
Predlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad.3. Razmatrajući mogući termin za održavanje redovne godišnje Skupštine VKS,
dogovoreno je da se ona održi 21.04.2012. godine. U cilju blagovremene pripreme
materijala, svi izveštaji o radu organa i tela Komore za protekli period treba da se
dostave najkasnije do 15.03.2012. godine.

Ad.4. Na sednici UO krajem 2010. godine razmatrana je mogućnost uključivanja Komore u
apliciranju i izradi projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova. Prijemom
dva stručna saradnika u Komoru omogućeno je aktivno bavljenje ovim poslovima.
Obavljene su preliminarne konsultacije, a o trenutnim mogućnostima izvestila je
Sandra Dilkić. Postoji mogućnost realizacije projekta prekogranične saradnje Srbije i
Bugarske. Cilj ovog projekta bi bio da se osnuje Regionalni centar za edukaciju koji bi se
bavio rešavanjem zajedničkih problema u veterini. Uslov za ostvarivanje ovog projekta
je obostrana aktivnost, kao i naglašen prekogranični efekat između dve države. Komora
kroz ovakve aktivnosti želi da osnaži regionalne odbore. Postoji mogućnost
realizacije jednog ovakvog projekta, što je potvrđeno na sastanku održanom 23.01.2012.
godine sa predsednicima pet regionalnih odbora, koji gravitiraju Bugarskoj, i
interesovanjem za učešće u ovom projektu veterinarskih specijalističkih instituta u
Nišu i Zaječaru, a iz Bugarske instituta u Vidinu. Kako se Komora prvi put susreće sa
ovakvom vrstom poslova, Upravni odbor je prihvatio da se u realizaciju projekta uključi
kolega Radomir Milovanović iz «MSP konsalting»-a, Kraljevo koji ima iskustvo u
vođenju međunarodnih projekata.

Ad.5. Predsednik Etičkog komiteta Aleksandar Spasović otvorio je diskusiju povodom
očiglednog problema koji se javlja zbog neredovne uplate članarine i ne posedovanja
licence od strane manjeg broja kolega za koje se zna da aktivno rade. Za ne pridržavanje
važećih odredbi Kodeksa veterinarsko-medicinske etike i Disciplinsko etičkogpravilnika predviđene su sankcije za nepoštovanje odredbi koje se odnose na plaćanje
članarine i posedovanje licence.
U diskusiji su učestvovali svi članovi UO. Predsednik VKS se u diskusiji založio da
se normativna akta Komore ne menjaju zbog kolega koji ne ispunjavaju svoju zakonsku
obavezu, već je potrebno insistirati na odredbi da je dužnost i obaveza članova Komore
da se ona sprovode.
Iako je plaćanje članarine lična obaveza svakog doktora veterinarske medicine,
Predsednik UO je zaključio da se, u cilju rešavanja ovog problema, sprovede redovno
obaveštavanje predsednika RO o stanju dugovanja članova Komore sa njihovog regiona, a
stručno-administrativna služba VKS treba da učini dodatni napor u obaveštavanju
veterinarskih organizacija o stanju dugovanja zaposlenih veterinara.
Ad.6. Pravna služba Ministarstva poljoprivrede vratila je Komori 2009. godine
predlog Pravilnika o strukovnom nadzoru uz obrazloženje da bi njegovim prihvatanjem
Komora preuzela nadležnosti veterinarske inspekcije. U proteklom periodu se pokazalo
da postoje objektivni razlozi za regulisanje velikog broja pitanja koja bi se primenom
ovog Pravilnika mogla rešavati u interesu podizanja stučnog rada veterinara. Upravni
odbor razmatrao je novu verziju predloga, ali je nakon kraće diskusije zaključeno da se o
predlogu raspravlja na sledećoj sednici UO.
Ad.7. Upravni odbor razmatrao je dopis predsednika RO Beograd II Živorada Kostića sa
predlozima i sugestijama za dalji rad VKS, a u vezi sastanka Predsednika RO VKS
održanog 23.01.2012. godine sa Direktorom Uprave za veterinu Zoranom Mićovićem
(dopis u prilogu originala zapisnika).
Upravni odbor je zahvalio na dobronamernim sugestijama i zaključio da će se VKS i u
buduće zalagati za bolji položaj kolega.
Ad.8. Na osnovu člana 25. tačka 10 i 25. Statuta Veterinarske komore Srbije Upravni
odbor VKS potvrdio je odluku Etičkog komiteta od 09.09.2011. godine koja se odnosi na
predmet broj 136.09 (Branislav Petković) sa 5 glasova «za» i 2 «uzdržana» glasa.
Ad.9 Razmatran je predlog predsednika RO Beograd I Dejana Katića o uspostavljanju
procedura kojih bi se Komora trebala pridržavati u kontaktu sa državnim
institucijama kako bi u zakonom predviđenim vremenskim okvirima, dobila tražani
odgovor (dopis u prilogu originala zapisnika).
Upravni odbor je jednoglasno prihvatio predlog, uz napomenu da se proveri da li su
naznačeni vremenski rokovi u skladu sa zakonom.
Ad.10. Razno:
a) Razmatran je zahtev Nebojše Živkovića za mirovanje licence (broj 00086) u periodu
dok je na radu u inostranstvu. Upravni odbor je zaključio da se u konkretnom slučaju radi
o kolegi koji trenutno poseduje licencu Saudijske Arabije i aktivno radi kao doktor
veterinarske medicine u ovoj zemlji. Komora će prilikom obnavljanja licence u Srbiji
prihvatiti da je ispunio tražene uslove ako je u međuvremenu zadovoljavao kriterijume u
Saudijskoj Arabiji. Po eventualnom povratku u zemlju i podnošenju zahteva za
aktiviranje licence ima obavezu da dostavi validne podatke gde je i koliko radio u
struci. Shodno tome doneće se odluka o obnavljanju licence. b) Razmatran je zahtev Strahinje Medića iz zoovrta Beograd za odlazak na konferenciju
Asocijacije profesionalaca koji se bave žirafama u San Francisko 06.02.2012. godine.
Zaključeno je da VKS nije u mogućnosti da sufinansira odlazak, o čemu treba pismeno
obavestiti kolegu.
Sednica je završena u 15,30 časova.

Zapisnik vodila Sekretar VKS Jadranka Tijanić, dr. vet.,s.r.

Zapisnik overava Predsednik Upravnog odbora Radoš Railić, dr vet.med., s.r.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Odg: Zapisnici upravnog odbora VKS 08 avg 2012 13:37 #2549

 • ševo
 • ševo's Avatar
 • VAN MREŽE
 • Administrator
 • Poruka: 338
 • Primljeno zahvalnica: 34
 • Karma: 11
Записник
са 45. седнице Управног одбора ВКС одржане 07. марта 2012. године у просторијама
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Весна Вулетић, Зоран Маринковић, Перић Миленко и Саша Стокић.
Чланови УО Зоран Рашић и Снежана Цуцуровић оправдали су своје одсуство
неодложним, претходно преузетим обавезама.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки, секретар Јадранка
Тијанић и стручни сарадници ВКС Жолт Кало и Сандра Дилкић.
Седници је присуствовала председница Стручног одбора Радмила Ресановић.
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 44. седнице Управног одбора ВКС одржане 30.01.2012.
године;
2. Предлог Дневног реда за Скупштину ВКС 21.04.2012. године и усвајање извештаја
органа и тела;
3. Разматрање Финансијског извештаја ВКС за 2011. годину и план за 2012.годину;
4. Предлог увођења нових шифара у Препоручени ценовник ветеринарских услуга
ВКС које се односе на спровођење контроле здравственог статуса и активног
надзора газдинства;
5. Разматрање предлога Правилника о струковном надзору;
6. Извештај о ИПА пројекту – међугранична сарадња са Бугарском и предлог
укључивања у нови пројекат са Мађарском;
7. Разно:
а) Чланарина у WVA и FVE;
б) Проблем захтева за плаћање чланарине Привредној комори Србије;
в) Молба Председника Студентског парламента, Милана Марковића, за финасијску
помоћ за учествовање на ИВСА Конгресу у Норвешкој;
г) Једнократна новчана помоћ поводом смрти колеге Јухас Габора из Сенте;
д) Молба Велибора Кујаче из Новог Сада за мишљење УО у вези његовог статуса
након повратка из Немачке;
ђ) Рад лекара у Зоолошком врту – став ВКС
е) Пројекат “Плави пас” - подршка ВКС
Ад. 1. Записник са 44. седнице Управног одбора од 30.01.2012. године усвојен је
једногласно.

Ад.2. Председник ВКС, Грго Тиквицки, прочитао је предлог дневног реда за Скупштину
ВКС заказану за 21.04.2012. године. Предложио је да се дневни ред прошири тачком која
би се односила на покретање иницијативе за промену Закона о ветеринарству у смислу
регулисања статуса ветеринарских техничара и постављањем истих под надзор ВКС,
према препорукама Светске асоцијације ветеринара.
Члан УО Весна Вулетић је предложила да се на Скупштини поново размотри
прошлогодишња иницијатива за промену Правилника о накнадама члановима УО.
Предлог је да се осталим члановима УО одреди месечна накнада за рад у висини две
трећине износа који добијају Председник и Председник УО. Накнада коју они добијају је
вредности једне просечне бруто зараде у Републици Србији. Радош Раилић је изнео своје
мишљење да чланови УО треба да гласају да ли ће овај предлог бити предлог УО илипојединца. За ову надокнаду нема могућности у тренутној финансијској структури ВКС,
обзиром да је лоша наплата надокнаде за чланарину и лиценцу у 2011. години.
Председник и Председник УО ВКС од месечне накнаде коју примају, плаћају трошкове
који укључују трошкове горива, путарина, рачуна за телефон итд. и да, осим тога, немају
испостављене рачуне према ВКС, што се може видети из финансијског извештаја за 2011.
годину.Мишљење Грге Тиквицког је да председници добијају месечну надокнаду према
горе наведеном, а да не треба изгубити из вида да остали чланови УО добијају дневницу и
новац за трошкове путовања за сваку седницу УО. Одлучено је да се ово поново разматра
на следећој седници УО, када буду присутни сви чланови УО.
Јадранка Тијанић је изнела иницијативу Надзорног одбора ВКС да Скупштини треба
предложити измену Правилника о Надзорном одбору именовањем заменика председника
Надзорног одбора, који би мењао председника у његовом одсуству.
Радош Раилић је указао да треба размислити о промени Дисциплинско етичког
правилника у делу који се односи на санкције због неплаћања накнаде за чланарину и
лиценцу.
Извештаје о годишњем раду изнели су Председник УО Радош Раилић и Председница
Стручног одбора Радмила Ресановић.
Радош Раилић је нагласио да је УО ВКС између две скупштине одржао седам седница на
којима је разматрао актуелне проблеме ветеринарске службе. У јесен 2011. године
Председник ВКС и УО су, заједно са представницима Управе за ветерину, посетили
регионалне одборе Србије, а извештаји и одлуке са ових састанака ће бити у прилогу
материјала за скупштину. Ове активности УО ВКС је обављао у складу са постојећом
нормативним актима Коморе и Закону о ветеринарству.
Представљајући рад Стручног одбора у 2011. години, Радмила Ресановић је известила да
је одржано 18 едукација по регионалним одборима у оквиру Програмираног усавршавања
ветеринара ВКС. Едукације су се одржале према старом Правилнику о стручном
усавршавању, јер на нови Правилник, који је усвојен на Скупштини ВКС 2011. године,
још увек није добијена сагласност од стране Министарства трговине, пољопривреде,
шумарства и водопривреде. Оцењивање других скупова је такође извршено према старом
Правилнику. По добијању новог Правилника, одржаће се и договорена Едукација
едукатора, на којој ће се предавачима указати на методологију подучавања одраслих.
Радмила Ресановић је УО ВКС изнела и проблематику везану за постојање ветеринарских
виших школа, обзиром да оне нису дефинисане Законом о ветеринарству. Национална
служба за запошљавање има проблем са кадром који завршава ове школе, јер их не
препознају у квалификацији занимања. Члан УО Зоран Маринковић је рекао да је Управа
за ветерину послала предлог Министру МТПШВ да се размотре питања у вези Факултета
ветеринарске медицине, виших и средњих школа, обзиром на текуће проблеме везане за
број ветеринарског кадра.
Радмила Ресановић је даље изнела да су остварени контакти са Лекарском комором у
смислу препознавања едукативних скупова од стране обе коморе, где је утврђено да
Лекарска комора није за њих надлежна, већ Српско лекарско друштво. Стручни одбор
ВКС ће у наредном периоду наставити сарадњу како би се дефинисали ставови о
евентуалним ангажовањима лекара у форми протокола, као и организацији скупова са
темама од заједничког интереса.
Стручни одбор ће припремити предлог услова за обнављање лиценци колега који не скупе
довољан број бодова.
У припреми су протоколи за обављање ветеринарске делатности (анестезија, еутаназија
итд.) који не би били обавезујући, већ препоручени. Они би помогли колегама у смислу
успостављања правила рада, а тиме и заштитили од могуће грешке. Веома је важно
дефинисати и одређене процедуре у раду, што би у многоме олакшало рад ветеринарима. Обзиром да, према одлуци УО ВКС, регионалним одборима који нису измирили 80%
накнаде за чланарину закључно са 2011. годином, неће бити омогућено одржавање
бесплатних едукација до измирења, едукације се могу одржати само уколико РО плате
предавача из својих средстава. Питање је било колико у том случају треба платити
предавача уколико РО захтева да дође један предавач и предаје четири сата. Закључено је
да препорука РО буде да се један сат предавања плати 10.000,00 динара.
Предложени дневни ред је једногласно усвојен са могућношћу да се до Скупштине још
допуњује.
Ад.3. Радош Раилић је размотрио Финансијски извештај ВКС за 2011. годину. Негативно
пословање је условљено великим делом због лоше наплате накнаде за чланарину и
лиценцу, осим тога и смањеним приходом од продаје образаца због пада броја животиња у
Србији. Остали приходи и расходи се у оквиру планираних.
У планирању финансија за 2012. годину разматрала су се питања везана за Ветеринарски
гласник, обзиром да ВКС финансира 50% материјалних трошкова не рачунајући рад
стручне службе ВКС. Разговарано је и о будућој сарадњи са адвокатом Зораном
Мирковићем. О овим питањима ће се одлучивати у наредном периоду.
Одлучено је да се у 2012. години укине накнада за одржавање сајта Коморе колеги
Драгану Шеви, за шта постоји његова сагласност. Договорено је да настави са
одржавањем сајта, а ВКС ће га ослободити обавезе плаћања накнаде за чланарину и
лиценцу у том периоду.
Члан УО Зоран Маринковић се сложио са предлогом да се начелницима инспекција
округа доставе спискови колега који раде без лиценце, након чега ће инспектори
извршити контролу.
Коначан Финансијки план за 2012. годину ће бити припремљен за следећу седницу
Управног одбора.
Ад.4. УО је донео одлуку да се у Препоручени ценовник ветеринарских услуга ВКС
унесу нове шифре које се односе на спровођење контроле здравственог статуса газдинства
и активног надзора.
Нове шифре су:
12070 - Ванредни активни надзор за који нису обезбеђена буџетска средства
12080 - Утврђивање здравственог статуса животиње код одласка – доласка
(копитари и говеда)
12081 - Утврђивање здравственог статуса животиње код одласка – доласка
(телад, ждребад, свиње, овце и козе)
12082 - Утврђивање здравственог статуса животиње код одласка – доласка (прасад,
јагњад, јарад)
12083 - Утврђивање здравственог статуса живине код одласка – доласка
12084 - Утврђивање здравственог статуса пчела код одласка – доласка
Ад.5. У дискусији о Правилнику о струковном надзору Зоран Маринковић је сугерисао
да чланом 4. треба дефинисати годишњи план надзора. Предлог је да постоји редован
надзор по годишњем плану и ванредни, који би се обавио по пријави или другој
примећеној неправилности у раду (нпр. непоседовање лиценце). Члан 5. овог правилника
се односи на Комисију, која ће, према сугестијама Маринковића, у свом саставу имати три
или више чланова и коју ће чинити представник УО ВКС, председник РО и представник
РО у Етичком комитету. УО је донео једногласну одлуку да се Правилник о струковном надзору усваја са
предложеним изменама, који ће бити достављен Правној служби Министарстава трговине,
пољопривреде, шумарства и водопривреде на сагласност.

Ад.6. Стручни сарадник ВКС, Сандра Дилкић, известила је УО ВКС о разлозима
неуспеха ИПА пројекта са Бугарском. ВКС није аплицирала за овај пројекат јер партнер
из Бугарске није доставио договорену потребну документацију.
Обзиром да је недавно расписан нови конкурс за ИПА пројекат прекограничне сарадње са
Мађарском, УО ВКС је једногласно донео одлуку да ВКС приступи припреми
докуметације за апликацију за овај пројекат. Стручна служба ВКС ће у наредном периоду
контактирати Ветеринарску комору Мађарске и договорити заједничке састанке,
одређивање партнера и остале неопходне активности најкасније до 30.05.2012. године
када је рок за предају предлога пројекта, а о чему ће УО ВКС бити редовно обавештаван.

Ад.7. Разно:
а) Секретар ВКС, Јадранка Тијанић, обавестила је УО о пристиглим рачунима за
чланство у WVA и FVE. УО је једногласно донео одлуку да се накнада за чланарину плати.
б) УО је овластио адвоката Зорана Мирковића да се обрати Привредној комори
Србије за званично мишљење о проблему који имају поједине колеге, а који се односи на
захтев Привредне коморе Србије за плаћање чланарине Привредној комори, јер плаћају
чланарину ВКС, као својој струковној организацији.
в) Председник Студентског парламента ФВМ у Београду, Милан Марковић,
послао је молбу за финасијску помоћ за учествовању на ИВСА Конгресу у Норвешкој. УО
је донео одлуку да због финансијског стања Коморе не може поржати ово путовање.
г) Поводом смрти колеге Јухас Габора из Сенте, УО је верификовао одлуку да се
породици преминулог колеге исплати једнократна новчана помоћ у висини просечне
бруто зараде у Републици Србији.
д) Велибор Кујача из Новог Сада је затражио мишљење УО у вези његовог статуса
након повратка из Немачке у коју иде да ради као ветеринар. УО је донео одлуку да
колеги до повратка из Немачке мирују статус, а да се по повратку са рада обрати са
документацијом и доказима о обављеној ветеринарској делатности, након чега ће се
накнадно одлучивати.
ђ) Члан УО, Саша Стокић, поставио је питање у вези рада лекара у Зоолошком
врту и става ВКС према томе. Председник ВКС, Грго Тиквицки, обавестио је УО о
недавној посети Лекарској комори, на коме је разговарано о тој и осталим темама. На том
састанку је закључено да Лекарска комора нема механизме да санкционише нелегални рад
лекара у Зоо-врту, тј. да њихов закон не препознаје појам “надриветеринарство”.
Договорено је да се ВКС обрати Министру здравља по том питању, као и да се чланак о
томе напише за “Гласник” Лекарске коморе Србије;
е) Саша Стокић је обавестио УО о недавно одржаној трибини у Дому омладине у
Београду на тему одговорног власништва према кућним љубимцима. У оквиру трибине је
представљен европски пројекат “Плави пас” који се бави превенцијом уједа деце од
стране паса. Обзиром да ВКС, као струковно удружење ветеринара, ради на унапређењу
струке и подржава позитивне активности својих чланова, а уважавајући чињеницу да је
образовање о заједничком животу људи и животиња потребно спроводити од најранијег
узраста, УО је донео одлуку да ВКС подржи пројекат “Плави пас”.
Седница је завршена у 13,30 часова.
Записник водила Записник оверава
Секретар ВКС Председник Управног одбора
Јадранка Тијанић, др. вет.,с.р.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Odg: Zapisnici upravnog odbora VKS 08 avg 2012 13:39 #2550

 • ševo
 • ševo's Avatar
 • VAN MREŽE
 • Administrator
 • Poruka: 338
 • Primljeno zahvalnica: 34
 • Karma: 11
Записник
са 46. седнице Управног одбора ВКС одржане 10. априла 2012. године у просторијама
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Весна Вулетић, Зоран Рашић , Миленко Перић и Саша Стокић.
Чланови УО Зоран Маринковић и Снежана Цуцуровић оправдали су своје одсуство
неодложним, претходно преузетим обавезама.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки, секретар Јадранка
Тијанић и стручни сарадници ВКС Сандра Дилкић и Жолт Кало.
Седници су присуствовали позвани председник Етичког комитета Александар Спасовић и
представник Коморе у WVA Зоран Катринка.
Председник УО ВКС Радош Раилић предложио је да се дневни ред седнице допуни
са четири тачке дневног реда. а) Избор члана УО ВКС на Скупштини ВКС. Колегиница
Снежана Цуцуровић је обавестила Комору да подноси оставку на месту члана УО ВКС.
Разлог оставке је, немогућности обављања функције услед новонасталих обавеза на
радном месту. б) “Одлука о набавци против пожарних апарата“ за просторије ВКС. ц)
Изјашњавање члана УО Весне Вулетић о измени правилника о „накнадама за рад органа и
тела ВКС „ д). Српско ветеринарско друштво је упутило допис ВКС „молба за
финансијску помоћ СВД “
Предлог је једноласно прихваћен и седница се одвијала према следећем дневном реду:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 45. седнице Управног одбора ВКС одржане 07.03.2012.
године;
2. Иницијатива за регулисање статуса ветеринарских техничара при ВКС;
3. Доношење одлуке о упућивању представника ВКС на FVE Генералну скупштину
јуна 2012. године у Амстердам;
4. Предлог о избору секретара ВКС;
5. Предлог о потписивању Анекса 2 Уговора о пружању адвокатских услуга са
канцеларијом адвоката Зорана Мирковића;
6. Усвајање одлука Етичког комитета;
7. Разматрање предлога са Уређивачког одбора «Ветеринарског гласника»;
8. Молба председника Рашког РО Мише Коларевића за једнократну помоћ
породицама преминулих колега Миомира Вукомановића и Драгана
Милосављевића;
9. Разно

Ад. 1. Записник са 45. седнице Управног одбора од 07.03.2012. године усвојен је
једногласно.

Ад.2. Излагање колеге Зорана Катринке на тему Иницијатива за регулисања статуса
ветеринарских техничара и постављањем истих под надзор ВКС, према препорукама
Светске асоцијације ветеринара.. Кодекс OIE прописује потребу за јасним дефинисањем и
разграничењем улоге ветеринара и радника пара-ветеринарског профила (ветеринарски
техничари и лаборанти). Исти кодекс прописује потребу да рад ветеринарских техничара
буде регулисан од стране ветеринарског статутарног тела ( Коморе). Република Србија јекао члан OIE и потписница аката у обавези да исте примени на националном нивоу и
усклади национално законодавство. Свакодневна пракса указује на одређени број
проблема повезаним са ветеринарским техничарима. Регулисање питања ветеринарских
техничара би осим испуњавања наших обавеза које имамо као чланице OIE, уједно би и
значајно утицало у подизању нивоа функционисања ветеринарске службе у нашој земљи.
Предлог је да се формира радна група коју би чинили представници ВКС, Управе за
ветерину, представник средњих ветеринарских школа, ветеринари из праксе и
ветеринарски техничари. Користан члан ове радне групе би био колега који је радио и као
ветеринарски техничар пре завршених студија. Цео процес се не би водио под именом
лиценцирање, већ би то била регистрација ветеринарских техничара, под окриљем ВКС.
УО Коморе је донео одлуку да се Управа за ветерину и Скупштина ВКС обавесте о овој
иницијативи.
Ад.3. На Генералној скупштини у јуну 2012. године у Амстердаму, представник ВКС
FVE Денис Новак неће бити у могућности да присуствује због приватних обавеза. Уз
закључак да је битно да ВКС има свог представника. Предлог је да ВКС представља
стручни сарадник Сандра Дилкић. Коморе Одлука је једногласно прихваћен.
Ад.4. Избор новог секретара ВКС, поводом одласка у пензију садашњег секретара ВКС
Јадранке Тијанић. Констатовано је да су оба кандидата испунила услове за упражњено
место секретара. Разлика у опису радног места и пословима између секретара и стручног
сарадника је скоро незнатна. Председник ВКС Грго Тиквицки је предложио Кало Жолта
за секретара Коморе. Предлог председника ВКС Грге руководство УО ВКС се гласањем
изјаснило и донело одлуку са (4 гласа за -1 против). Новоименовани секретар ВКС Кало
Жолт ће водити записник са 46. седнице. За добро функционисање Коморе, неопходно је
да се изврши тачна подела рада и задужења унутар ВКС између секретара и стручног
сарадника.

Ад.5. Предлог о потписивању Анекса 2 Уговора о пружању адвокатских услуга са
канцеларијом адвоката Зорана Мирковића. Новим уговором ВКС за извршене адвокатске
услуге, ВКС се обавезује да адвокатима исплаћује укупни заједнички месечни паушални
износ од 25.000,00 динара. У претходном уговору надокнада за адвокатске услуге је
износула 35.000,00 динара. Предлог је једногласно усвојен.

Ад.6. На основу броја пријава које је Комори поднела Управа за ветерину против
ветеринара који раде послове из области Програма мера, и пријава против ветеринара које
су поднете од разних удружења за заштиту животиња, Етички комитет је дефинисао ове
проблеме као веома важне за целу струку. Уциљу превазилажења ових појава председник
Етичког комитета ВКС Александар Спасовић је у свом излагању упознао У.О. са
препорукама које би у знатној мери смањиле број предмета пред Етичким комитетом.
Ове препоруке не би биле обавезујуће. Управни одбор је једногласно прихватио предлог.
Закључено је да су препоруке Е.К. веома користне за колеге, и да се као такве, објаве на
сајту ВКС.
Усвајање одлука Етичког комитета. Управни одбор ВКС је усвојио све одлуке Е.К изузев
предмета «Катарина Мајсторовић» који је враћен на поновно преиспитивање. Поставити
на сајт ВКС све одлуке Е.К. по истеку рока на жалбу.
Ад.7. Разматрање предлога са састнака Уређивачког одбора «Ветеринарски гласник». На
састанку су донете следеће одлуке: 1) Износ годишња претплате на часопис
«ветеринарски гласник» да буде у висини од 3000,00 динара, како за појединце тако и за
фирме, (у претходном периоду претплата је за појединце износила 2000,00 динара,а за
фирме 6000,00 динара). 2) За објављивање радова аутори који су и претплатници
«гласника» плаћају 3000,00 динара а који нису претплатници плаћају 6000,00 динара. 3)
Уколико аутор рада инсистира да му се рад објави на енглеском језику, аутор плаћатрошкове лектора за превод са српског језика на енглески, и ако је рад написан на
енглеском језику, аутор плаћа трошкове лектора за лекторисање рада са енглеског на
српски језик. Ове одлуке су донете због лоше финансијске ситуације, а све одлуке су
донете у циљу побољшавања истих. Одлучено је да се закаже састанак са проф.др
Витомиром Ћупићем како би се направила детаљна финансијска анализа, и план који ће
омогућити несметано објављивање «ветеринарског гласника».
Ад.8. Молба председника Рашког РО Мише Коларевића за једнократну помоћ
породицама преминулих колега Миомира Вукомановића и Драгана Милосављевића.
Управни одбор са жаљењем констатује да преминуле колеге нису уредно измиривале
своје обавезе у Комори, и да Комора није у финансијској ситуацији да пружи једнократну
финансијску помоћ породицама преминулих колега.
Ад.9. а) Поводом оставке колегинице Снежане Цуцуровић на месту члана УО
ВКС, да стручна служба обавести Скупштину ВКС, и да се на дневни ред уврсти тачка,
„избор новог члана Управног одбора ВКС“. б) По Закону о заштити од пожара, ВКС је
набавила против пожарне апарате за своје просторије. ц) Члан У.О. Весна Вулетић
предложила је измену тачке Правилника која се односи на надокнаду за рад чланова У.О.
ВКС, у висини од 2/3 примања председника Коморе и председника У.О. Предлог који би
се уврстио на дневни ред Скупштине ВКС. Гласањем предлог није прихваћен (1 глас за, 4
гласа против). д) Управни одбор је једногласно донео одлуку, да Комора тренутно није
у могућности да обезбеди непредвиђена финансијска средства за помоћ Српском
ветеринарском друштву. е) Једногласно је одлучено да Комора буде издавач за нову
књигу проф.др Душана Гледића „ ветеринарска хистологија“. ф) Донета је одлука да
Комора набави 3 мобилна телефона за Сандру Дилкић, Александра Спасовића и Кало
Жолта, због обима међусобне комуникације.

Седница је завршена у 14,00 часова.

Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др. вет.,с.р.

Записник оверава
Председник Управног одборa
Радош Раилић, др вет.мед., с.р
Poslednja izmena: 08 avg 2012 13:42 od ševo.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Odg: Zapisnici upravnog odbora VKS 08 avg 2012 13:40 #2551

 • ševo
 • ševo's Avatar
 • VAN MREŽE
 • Administrator
 • Poruka: 338
 • Primljeno zahvalnica: 34
 • Karma: 11
Записник
са 47. седнице Управног одбора ВКС одржане 25. маја 2012. године у просторијама
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 часова.
У раду седнице учествовали:
Председник: УО Радош Раилић;
Чланови: Весна Вулетић, Зоран Маринковић и Божидар Милић.
Чланови УО Зоран Рашић и Саша Стокић оправдали су своје одсуство неодложним,
претходно преузетим обавезама.
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки, стручни сарадник
ВКС Сандра Дилкић и секретар Коморе Жолт Кало.
Седници су присуствовали позвани председник Етичког комитета Александар Спасовић и
представник Коморе у WVA Зоран Катринка и представник Коморе у FVE Денис Новак.
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 46. седнице Управног одбора ВКС одржане 10.04.2012.
године;
2. Актуелнa проблематика;
3. Разно
Ад. 1. Записник са 46. седнице Управног одбора од 10.04.2012. године накнадно
допуњен записник на предлог Весне Вулетић је једногласно усвојен.
Ад. 2. Главна тематика дискусије се односила на донете одлуке С.О. ВКС, где ни
један аплицирани рад од стране практичара није задовољио критеријуме конкурса за
програмирано усавршавање ветеринара које је расписала Комора. Постављало се питање
како то да у другим струкама успешно учествују у едукацији и предавачи који су
практичари, и како то да неки радови испуњавају услов у иностранству а код нас исти не.
На сатанку су изношени ставови али са циљем у сагледавању проблема из различитих
углова, како би се касније донела одлука за решавање и превазилажење овог проблема.
Закључак је да се једино институционално може решити овај проблем. Затражено је од СО
да достави извештај тј; усвојени записник са Седнице, где су донете одлуке о листи
предавача.
Друга тема неформалне дискусије се односила на израду и писање, као и на саму
примену протокола код ветеринара практичара. Израда протокола захтева много труда и
рада, а њихова примена не би била обавезујућа али би била доступна свим колегама.
Ад. 3. Разно
А) На седници је донета одлука да ВКС уплати умањену годишњу чланарину у
износу од 253 евра за чланство у UEHV.
B) Донета је одлука да се свим колегама који су позвани да активно учествују у
раду на седници У.О. ВКС, а нису чланови одбора исплати дневница.
Ц) Донета је одлука о плаћању хотелског смештаја за време одржавања „clinica
veterinaria“ у трајању од 2 дана за Синишу Гатарића, председника Ветеринарске коморе
Републике Српске. Д) Донета је одлука о исплати отпремнине за Јадранку Тијанић и Планку Чворовић
у висини од 3 бруто зараде запосленог.
Седница је завршена у 13,00 часова.

Записник водио
Секретар ВКС
Жолт Кало, др. вет.,с.р.

Записник оверава
Председник Управног одборa
Радош Раилић, др вет.мед., с.р
Poslednja izmena: 08 avg 2012 13:42 od ševo.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Oglasi za posao

veterina.info fan box