(Listeriosis avium)


Listerioza je bakterijska zarazna bolest životinja i ptica, koja se kod ptica i živine retko ispoljava sa vidljivim kliničkim simptomima. Listerioza je zoonoza.

 

Etiologija.Uzročnik bolesti je Listerija monocytogenes, gram pozitivan štapić koji je pokretljiv jer je obrastao cilijama. Raste na običnim podlogama uz dodatak krvi kunića.

 

Epizootiologija

Bolest je raširena na svim kontinentima, a prvi put kod živine ustanovljena je 1932. godine u SAD. Bolest je raširena u Evropi, a pojavljuje se i kod nas. Listerije se često nalaze kao saprofiti u organizmu, pa za nastajanje bolesti važnu ulogu ima endogena infekcija. Listerioza je zoonoza i zato može da ugrozi zdravlje ljudi.

 

Klinička slika

Listerioza ptica i živine pojavljuje se najčešće sporadično kao septikemija koja ne traje duže od nekoliko časova. U ovakvim slučajevima se i nemogu zapaziti simptomi bolesti. Ako bolest traje duže može se zapaziti slabost, ataksije i progresivno mršavljenje.

 

Patomorfološki nalaz

Postmortem promene su izražene u vidu septikemije. Karakterističan je nalaz nekrotičnih žarišta na srčanom mišiću i ponekad i na jetri. U krvnoj slici zapaža se povećan broj monocita.

 

Dijagnoza

Pošto klinička slika i patoanatomski nalaz nisu karakteristični, dijagnoza bolesti se postavlja jedino izolacijom uzročnika. U diferencijalnoj dijagnozi bolest treba razlikovati od infekcije sa crvenim vetrom.

 

Profilaksa i terapija

Uzročnik bolesti je ne osetljiv na većinu antibiotika i terapiju treba sprovoditi isključivo na osnovu ustanovljenog antibiograma. Primena opštih mera biosigurnosti sprečava infekciju ptica i živine.

 

Literatura: dr Dušan B. Orlić, dr Miloš Kapetanov; BOLESTI ŽIVINE

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box