Higijenska ispravnost mleka zavisi od zdravstvenog stanja vimena, higijene štale i muže i od hlađenja mleka posle muže.

Kao što je rečeno, mleko koje potiče iz zdravog vimena, po pravilu, nema mikroorganizama. Oni dospevaju u mleko naknadnom infekcijom prilikom napuštanja vimena i njihov broj je veći ako je:

 

  • vime prljavo;
  • ako je oprano a potom nije posušeno;
  • ako je prostor u štali ili na mestu muže nehigijenski i ako su mašine za mužu prljave.

 

Pre početka muže staja mora biti počišćena i provetrena bar jedan sat pre muže, da bi bilo dovoljno vremena da se prašina slegne. U ovom periodu izbegavati sve radnje koje dovode do podizanja prašine u staji (raznošenje kabaste hrane, četkanje muznih grla i sl.)

Muzač mora biti edukovan o načinu muže bilo da je ručna ili mašinska, mora dezinfikovati ruke i imati čistu odeću i obuću.

Muzač je obavezan da uradi predmuznu probu, koja se radi na crnoj podlozi da bi se uočile sve promene, ako ih ima, u prvim mlazevima mleka. Sobzirom da su prvi mlazevi mleka kontaminirani mikroorganizmima iz sisnog kanala to se njihovim odbacivanjem broj mikroorganizama u mleku smanjuje. Ovo mleko se ne prosipa po staji, već se nakon prokuvavanja može iskoristiti kao stočna hrana.

Muža započinje pranjem vimena, najbolje tekućom vodom, ili mlakom vodom iz kante posebno namenjene za tu svrhu. Posle toga vime se posušuje suvom krpom i dezinfikuje vodenim rastvorom dezinficijensa koja deluju veoma kratko (recimo: 2-4 g/dm3 NaClO + 25 g NaCl, pH 7) i potom skida papirnim ubrusima. Na ovaj način sise su suve i dezinfikovane, a kontaminacija mleka svedena na minimum. Mašinska muža ima prednost u odnosu na ručnu zbog toga što se postiže ujednačenije pražnjenje vimena, kao i manji kontakt mleka sa spoljašnjom sredinom. Posle muže vime je neophodno zaštititi potapanjem sisa u sredstvo za dezinfekciju, kada se stvara čep koji onemogućava mikroorganizmima da prodru u sisni kanal i u unutrašnjost vimena. Takođe, posle svake muže oprema za mužu se ispere vodom, pere rastvorom sode, a potom ispere vodom i dezinfikuje sredstvom za dezinfekciju.

Radi smanjenja broja somatskih ćelija, muzne životinje se podvrgavaju redovnom veterinarskom pregledu (koji se obavlja dva puta godišnje), uz tačno definisan program suzbijanja mastitisa.

Takođe, neophodna je maksimalna kontrola u primeni hemijskih jedinjenja u proizvodnji i konzervaciji stočne hrane i prelazak na organsku proizvodnju, a u cilju smanjenja ili eliminacije njihovih rezidua u mleku.

Mleko, najksnije dva sata posle muže, se mora ohladiti na 0,5-4oC, čime se sprečava raznožavanje mikroorganizama. Ovo se ostvaruje prebacivanjem mleka u najbliži laktofriz. Staru naviku, držanja kanti pored puta, dok otkupljivač ne svrati, moramo zaboraviti.

 

 

Literatura:

Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box