Želja da se proizvodi od mleka plasiraju na naše i na tržište Evropske Ekonomske Zajednice postavlja pred proizvođača mleka da uslove u proizvodnji sirovog mleka prilagode savremenim principima i standardima. U tom pogledu veoma su bitni zahtevi vezani za zdravstveno stanje muznih grla i zahtevi vezani za higijenu imanja. Kada se govori o higijeni imanja tu se misli na:

 

  • higijenu pri muži;
  • higijenu prostorija i opreme;
  • higijenu osoblja i
  • higijenu proizvodnje.

 

Higijena pri muži, podrazumeva da se ona mora vršiti higijenski, a da se skladištenje mleka vrši pod uslovima koji neće dovesti do štetnih promena i razvoja mikroorganizama (hlađenje mleka). Hlađenjem se u većoj meri zaustavlja razmnožavanje mikroorganizama u mleku. Međutim, postoje mikroorganizmi koji se razmnožavaju i pri niskim temperaturama. Intenzitet njihovog razmnožavanja zavisi od početnog broja mikroorganizama (stepen kontaminacije) i temperature i dužine hlađenja (Graf. 1).

 

Grafikon_Brzina_porasta_mikroorganizama_

 

Grafikon - Brzina porasta mikroorganizama u 1cm3 pri različitim temperaturama čuvanja mleka (4,5 oC, 10 oC, 15,5 oC)

 

Higijena prostorija i opreme, podrazumeva stalno pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, a posebno muznih aparata, laktofriza i transportnih cisterni. Pored toga, u stajama se mora kvalitetno rešiti izđubravanje, provetravanje, osvetljenje, napajanje vodom, dotur hrane i sl., a sve u cilju da se poboljša higijena životinja, smanji količina isparljivih materija, uspostavi normalni metabolizam i sl.

Higijena osoblja obuhvata uobičajene zahteve (radnu odeću, zdravstveno stanje osoblja ...).

Kada se govori o higijeni proizvodnje treba istaći da se sirovo mleko od svakog proizvođača mora redovno proveravati po propisanom sistemu kontrole. Kada se mleko sa jednog imanja isporučuje direktno uzorci se uzimaju kod preuzimanja mleka, ili pre istovara, ukoliko isporuku direktno vrši proizvođač mleka (farmer). Rezultati ovih kontrola mogu stimulisati dalju proizvodnju (zadovoljavajući standardi) ili izgubiti dozvolu dalje isporuke mleka (ukoliko u roku od tri meseca od obaveštenja o premašenim standardima kvaliteta, mleko i dalje ne odgovara propisanim standardima).

 

Literatura:

Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box