Pravilna ishrana i nega krava u zasušenom periodu od velikog je uticaja na proizvodnju mleka u nastupajućoj laktaciji. Kravama treba obezbediti trajanje zasušenog perioda od 60 dana menjanjem dotadašnjeg režima ishrane. Kada dođe momenat zasušivanja u obroku se mora smanjiti sočna komponenta i koncentrati, do potpunog ukidanja tih krmiva, pa i prelaskom na lošija kabasta krmiva, ukoliko se zasušivanje otegne.

 

Istovremeno je potrebno izvršiti i nagliji prekid muže i izmuzanje izvršiti samo u tom slučaju ako to zahteva stanje vimena, koje mora biti pod stalnom kontrolom.

Krmiva koja ulaze u obrok zasušenih krava moraju biti odličnog kvaliteta. Pored toga, što se pri sastavljanju obroka mora obratiti velika pažnja na obezbeđenost životinja makro i mikro elementima i vitaminima, moraju se ispunjavati i norme u pogledu opštih zahteva kao što je konzumiranje 10 kg SM/dan, odnos kabastih krmiva i koncentrat u obroku za krave zasušene prvih 40 dana 80 : 20 i zadnjih 20 dana 70 : 30, svarljivost organske materije obroka oko 70%, sadržaj sirovog vlakna u SM obroka 15-20%. U praktičnim uslovima na farmi moraju se formirati najmanje 2 grupe gravidnih zasušenih krava: krave u prvih 40 dana zasušenosti i krave 20 dana do telenja. S obzirom na to da na farmama ima i krava čija zasušenost traje duže od 60 dana, sve ranije zasušene krave mogu se tretirati kao i krave u prvih 40 dana zasušenosti ili od njih, ako to smeštajni uslovi dozvoljavaju, formirati još jednu zasebnu grupu. Sve zasušene krave moraju biti smeštene odvojeno od krava u laktaciji u zasebnim odeljenjima stajskog prostora.

Sastavljanje obroka za zasušene krave, mora se oslanjati na važeće norme za ishranu visokoproduktivnih krava u zasušenom periodu. U tu svrhu obavezno je barem jednom za letnji i jednom za zimski period raspolagati detaljnom analizom svih krmiva koja ulaze u obrok da bi se moglo oceniti da li koncentracija hranljivih materija u SM obroku odgovara zahtevima normativa. Hranljiva vrednost obroka zavisi od kondicije krave. Po pravilu, prvu grupu zasušenih krava treba hraniti da se zadovolje uzdržne potrebe i potrebe za proizvodnju 10-12 kg mleka. Druga grupa je smeštena i hrani se u porodilištu obrocima od odličnog sena i koncentrata u kome su prirodna proteinska krmiva. Koncentracija sirovog proteina u SM obroka trebalo bi da je oko 8,5%, a probavljivog sirovog proteina 5-5,5%.

 

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box