Najprihvatljivije odgajivačke metode za naredni period bi bile:

 

  • selekcija u čistoj krvi i
  • povećanje proizvodnje;

 

1. Selekcija u čistoj krvi, kao izuzetno efikasna mera za povećanje mlečnosti koza mora da se primeni na sve rase, a posebno na meleze, ali uz obavezno intenziviranje uslova ishrane i držanja.

2. Povećanje proizvodnje koza treba vršiti na sledeća dva načina:

  • ukrštanjem s proizvodnijim rasama i
  • zamenom slaboproizvodnih koza proizvodnijim, putem po-vratnog ukrštanja.

 

Ukrštanje će se, uglavnom, usmeriti na krupnija gazdinstva, ali ne treba sputavati ni manja individualna gazdinstva s većim brojem koza, ukoliko raspolažu potrebnim uslovima. Ovaj proces će potrajati duže. Polaznu osnovu će predstavljati selekcioni domaći melezi i uvozni priplodnjaci sanske i alpske rase (francuske rase Alpine chamoisee). Osnovni zadatak ukrštanja je stvaranje oplemenjene domaće koze, koja će združiti osobine otpornosti domaćih meleza s dobrim proizvodnim osobinama melioratora. Pored ovog, treba predvideti i ukrštanje balkanske koze nižih područja, i to po mogućnosti sa uvoznim jarčevima, a u nedostatku ovih, s posebno odabranim domaćim melezima i najkvalite-tnijim melezima dobijenim u toku rada na oplemenjivanju domaće koze. Ukrštanje balkanske koze viših područja, uglavnom, ne bi trebalo preduzimati.

Zamenu domaćih koza treba, pre svega, usmeriti na zamenu balkanske koze viših područja, i to u prvo vreme s postojećim domaćim melezima, a kasnije sa ustaljenom oplemenjenom domaćom kozom, s tim što bi se ustaljeni potomci oplemenjene domaće koze sa sanskom rasom više usmerili na niža, a oni sa alpskom na viša područja. Bilo bi vrlo značajno da se postojeći domaći melezi evidentiraju i obrazuje pravilan odgoj njihovog potomstva.

 

Literatura:

Gutić Milenko, Snežana Bošković-Bogosavljević, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović · Leka Mandić, Vladimir Dosković - KOZARSTVO TEHNIKA I TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA; Čačak 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KOZE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box