Organizmi familije Enterobacteriaceae su veoma srodni mikroorganizmi. Svi rodovi ove familije su asporogeni Gram negativni štapići, fakultativni anaerobi.  Ovi organizmi fermentišu glukozu, redukuju nitrate do nitrita i tolerantni su na žuč i oksidaza su negativni.

 

Enterobacteriaceae se normalno mogu naći u prirodi. Neke su važne patogene kao što su Escherichiacoli i Salmonellaa ostale su obično nepatogene ali se mogu naći kao kontaminenti.

 

Primarna izolacija.  U radu sa kliničkim materijalom gde se sumnja na neku od Enterobacteriaceaeili gde se ti organizmi mogu naći kao kontaminenti, često sadrže i brojne strane bakterije. To je posebno prisutno kada se uzima kultura iz intestinalnog sadržaja.

 

Selekrivni i diferencijalni mediji  Upotrebjavaju se  različiti mediji sa dodatkom inhibitornih i selektivnih komponenti koje utiču na izolovanje diferenciranje enterobakterija iz kontaminiranih uzoraka. Ti mediji obično sadrže laktozu i  pH indikator. Boja kolonija zavisi od sposobnosti organizma da fermentira laktozu što rezultira proizvodnjom kiseline i pH indikator menja boju. Ti mediji takođe sadrže sastojke koji inhibiraju rast drugih organizama.  Primeri  selektivnih medija,  brilijant zeleni agar, eozin metilen plavi agar,Tergitol‑7 agar, i MacConkey agar. Detaljno objašnjenje svakog od tih medija dato je u dodatku B. Tabela 9  prikazuje tipične pojave važnih rodova na tim medijima. Znajte reakcije za E. coli, Klebsiella, Salmonella i Proteus  na MacConkey i Briliant Zelenom agaru.  Ako znate to i reakciju na laktozu drugih organizama, bićete u stanju da shvatite grubo kako bi drugi organizmi trebalo da izgledaju.

 

Dobijanje čiste kulture  Svako treba uvek da bude pažljiv pri dobijanju čiste kulture presejavanjem na neselektivni medijum kao što je krvni agar. Selektivni mediji mogu imati mali broj kontaminiranih bakterija koje su sposobne da rastu, ali se to neće videti kada inokulirate na neki od identifikujućih medija oni mogu promeniti reakciju i sprečiti identifikaciju.

 

MacConkey agar treba zasejati da se bi se videlo koliko organizam dobro raste na tom medijumu.To je važan diferencijalni test. 

 

Kada radite  sa enterobakterijama veoma je važno da proveravate kulturu na bazi  24 sata rasta.  Mnoge reakcije neće biti očitljive nakon tog vremena zato što su organizmi biohemijski veoma reaktivne.

Nakon prečišćavanja kulture dobiće se oksidaza negativni, Gram negativni štapići koje inokulirajte prema uputstvu gornjeg desnog boksa na radnoj tabeli 3. Očitajte te testove u odgovarajuće vreme i postupite  prema drugim radnim tabelama ili tabeli koju ste dobili identifikacijom vaše Kligler epruvete. Ako trebate još informacija za organizam, odradite koji biohemijski test.  Nije neophodno da se koristi svaki odgovarajući biohemijski test da bi se identifikovao organizam.

 

*Napomena:  Kligler (ili sličan  TSI), i SIM su korisni mediji za prethodnu identifikaciju, ali mogu zahtevati iskustvo za korektno očitavanje zbog mnoštva reakcija koje se dešavaju. Kada neko identifikuje nepoznate organizme, epruvete sa dekstroza, laktoza i indol bujonom može pomoći u klasifikaciji reakcije.

 

 Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box