Pod zaštitom životinja, uključujući i konje, podrazumeva se filozofski pristup vrednovanju života životinja koji je u direktnoj zavisnosti od civilizacijskog nivoa razvoja jednog naroda, nivoa njegove svesti, kulturnih, verskih, socijalnih i drugih običaja i osobina. Zaštita životinja pri tome podrazumeva sve aktivnosti čoveka kojima se štiti fizička, psihička i genetička celovitost životinja, ali i čoveka koji ih koristi u različite svrhe. Ako se štiti fizička, psihička i genetička celovitost vrsta, reč je o konzervaciji ili prezervaciji. Ako se štiti fizička, psihička i genetička celovitost svake jedinke posebno, reč je o zaštiti dobrobiti životinja.

U svetu danas postoje brojni pokreti za zaštitu životinja. Svi se grubo mogu svrstati u tri grupe: pokrete za liberalizaciju životinja, pokrete za zaštitu prava životinja i pokrete za zaštitu dobrobiti životinja. Pristalice pokreta za liberalizaciju životinja zalažu se za oslobađanje životinja od svih vidova iskorišćavanja od strane čoveka i puštanje životinja na prirodna staništa. Njima su slični pobornici za prava životinja, koji zastupaju gledište da je osnovno pravo životinje isto sa osnovnim pravom čoveka, a to je pravo na život. Od ovoga se ide i korak dalje, tako da se pristalice pokreta za prava životinja bore za kvalitetan život životinja. Pod kvalitetnim životom se podrazumeva oslobađanje životinja od svih vidova neprijatnih, emocionalnih i telesnih iskustava, kakva su bol, patnja, stres, dosada i sl. Pobornici pokreta za prava životinja svoje stavove temelje na osnovnim načelima nauke i dostignućima na polju evolucione biologije, genetike, neurofiziologije i ekologije o biološkoj sličnosti ili čak i istovetnosti osećaja i potreba čoveka i životinja iz reda kičmenjaka. Njihova borba rezultirala je dokumentom međunarodnog značaja, koji se zove Univerzalna deklaracija o pravima životinja, a koju je proklamovao UNESCO 1978. godine u Parizu.

Najmlađi od tri pokreta za zaštitu životinja je pokret za dobrobit životinja. On je nastao na zahtev korisnika proizvoda životinjskog porekla, koji su od vlada svojih zemalja zahtevali da im objasne pod kojim uslovima se gaje i iskorišćavaju životinje od kojih se dobijaju proizvodi životinjskog porekla i kako takvi načini gajenja i iskorišćavanja utiču na kvalitet tih proizvoda sa posebnim naglaskom na eventualne posledice po zdravlje čoveka i održavanje biološke ravnoteže u prirodi. Vlade zemalja u kojima su pokreti za zaštitu životinja izvršili jak pritisak bile su primorane da angažuju veliki broj stručnjaka različitih profila da bi potrošačima proizvoda životinjskog porekla dali odgovore na postavljena pitanja. Tako se otkrilo da se životinje koriste u različite svrhe, gaje i iskorišćavaju na različite načine. Pojedini od ovih načina gajenja i iskorišćavanja životinja su opravdani i korisni su i za životinje i za čoveka, dok su pojedini neopravdani i treba ih ili korigovati ili zabraniti, jer su nesvojstveni čoveku na današnjem stupnju civilizacijskog razvoja (neetički, neestetski, neekonomični načini iskorišćavanja životinja), kojem su dostupna savremena tehnološka rešenja i koji svoj život treba da usmeri na pronalaženje i usavršavanje novih tehnologija, a ne na mučenje i načine iskorišćavanja životinja koji su svojstveni njegovom pretku i koji su odraz atavističkih nagona. U tom pravcu je i Svetsko društvo za zaštitu životinja (WSPA), 2000. godine u Londonu, proklamovalo Univerzalnu deklaraciju o dobrobiti životinja.

Iako postoje velike razlike u definisanju dobrobiti životinja, u zavisnosti od vrste i kategorije, kao i tipa stočarske proizvodnje, grupa pobornika za zaštitu dobrobiti životinja opravdava pojedine vidove gajenja i iskorišćavanja životinja, ako oni garantuju kvalitetan život životinji koji podrazumeva sledećih pet sloboda:

  • Slobodu od svih vidova patnje, bola, stresa i zlostavljanja;
  • Slobodan pristup dovoljnim količinama kvalitetne hrane i vode;
  • Udoban i komotan prostor za odmor u kojem mogu da zauzmu prirodne položaje tela, da ispolje svoje prirodne stavove i hodove, zadovolje potrebu za kretanjem i pronađu zaklon od prirodnih neprijatelja (predatora), agresivnih životinja i vremenskih nepogoda, u kojem će se osećati sigurno;
  • Slobodu ostvarenja društvenog kontakta sa životinjama iste vrste;
  • Slobodu zadovoljavanja drugih fizioloških potreba i slobodu ispoljavanja svih oblika ponašanja.

Osnovno načelo zaštite životinja sve tri grupe pobornika je da životinje imaju jedno osnovno i isto pravo kao i čovek, a to je pravo na život. Ako se zapitamo na kakav život imaju pravo, odgovor je jasan - na kvalitetan život. Za razliku od čoveka, životinje ne snose nikakvu odgovornost za svoje postupke. Za postupke životinja koje gaji i koristi odgovoran je njihov vlasnik, tj. odgajivač.

Ove tri grupe pobornika se sve više ujedinjuju oko stava da treba zabraniti iskorišćavanje životinja u ogledne svrhe radi ispitivanja kozmetičkih sredstava ili oružja i municije, tj. svih onih dobara koja nisu neophodna za dobrobit čovečanstva. Istovremeno, sve tri grupe pristalica pokreta zaštite životinja protive se iskorišćavanju krznašica za proizvodnju odevnih predmeta od prirodnog krzna, a pobornici za prava životinja gotovo da smatraju da je odevanje u prirodno krzno jednako atavističkom nagonu. I jedni i drugi smatraju da zabrana gajenja krznašica radi proizvodnje krzna i krznene odeće ima u osnovi ne samo zaštitnu ulogu usmerenu na krznašice, već istovremeno i kreativnu i stimulativnu ulogu koja treba da pokrene tehnologe, dizajnere i modne kreatore ka pronalaženju veštačkih materijala za pravljenje odeće i obuće koji će što većim brojem svojih osobina biti slični prirodnim materijalima. Pored svega navedenog, aktivnost pobornika za zaštitu dobrobiti životinja ima i zakonsku osnovu i opravdana je u svim onim državama koje poseduju zakone o zaštiti životinja.

 

Literatura: Prof. dr Dragiša Trailović, Prof. dr Tihomir Petrujkić, Prof. dr Marijana Vučinić, Asist. mr Ružica Trailović, Dr Zoran Katrinka, SAVREMENI TRENDOVI U UZGOJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KONJA

 

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KONJI

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box